top of page
ethis_edited.jpg
Deontologie

Alle psychologen ingeschreven op de lijst, ongeacht hun statuut, sector of arbeidsreglement, zijn juridisch gebonden aan een deontologische beroepscode. Deze code schetst de voornaamste gedragsregels die psychologen moeten respecteren.

 

Zo biedt zij hen een leidraad voor een ethisch correcte beroepspraktijk.

Wat is de bedoeling van de deontologische code?

  1. De bescherming van het brede publiek: dankzij de gedragsregels zijn cliënten van psychologen beter beschermd voor handelingen die niet thuishoren binnen een psycholoog-cliëntrelatie.

  2. De professionalisering van het beroep van psycholoog: de deontologie van een psycholoog vormt het waarden- en normenstelsel van zijn beroepsmatig handelen. Door de kwaliteit van zijn diensten te waarborgen draagt de code bij tot de waardigheid en de integriteit van het beroep van psycholoog.

De code in 5 pijlers
  1. Het beroepsgeheim (artikels 5 tot 20): de psycholoog die optreedt als noodzakelijke vertrouwenspersoon is gehouden tot het beroepsgeheim beschreven in artikel 458 van het Strafwetboek. Wanneer een wet, decreet of ordonnantie hem toelaat of verplicht om het beroepsgeheim te doorbreken, mag hij enkel spreken binnen de grenzen van deze uitzonderingen. Valt de activiteit van de psycholoog niet tot de categorie van activiteiten die verplichten tot het beroepsgeheim, dan is hij nog steeds gebonden aan een discretieplicht. 

  2. Eerbiediging van de waardigheid en de rechten van de persoon (artikels 21 tot 24): een psycholoog dient de rechten van zijn cliënt te respecteren, meer bepaald zijn vrijheid, waardigheid, privacy, autonomie en zijn integriteit.

  3. De verantwoordelijkheid (artikels 25 tot 29): een psycholoog is, ongeacht zijn arbeidsreglement, verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt en de adviezen die hij verstrekt.

  4. De competentie (artikel 30 tot 34): een psycholoog dient zijn deskundigheid in stand te houden en verder te ontwikkelen. Wanneer hij op de grenzen van zijn kunnen stoot, moet hij hierover kritisch reflecteren.

  5. Integriteit en eerlijkheid (artikels 35 en 51): als beroepsbeoefenaar neemt een psycholoog een onafhankelijke positie in. Hij mag echter binnen zijn beroepsuitoefening zijn persoonlijke belangen niet bevorderen. Dit principe legt onder andere winstbejag, rolvermenging en publiciteit door psychologen aan banden.

Bron: https://www.compsy.be/nl/deontologie-wetgeving

Privacyverklaring

Versie 1, datum laatste wijziging 1/09/’20

privacy_470x312.jpg

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Christina Clark hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verwerkt uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Christina Clark houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Christina Clark, Bunsbeekstraat 38 3300 Sint-Margriete-Houtem en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door Christina Clark verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). Zij houdt zich aan de wettelijke verplichtingen die haar als zorgverlener is opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en is onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid. Christina Clark organiseert consultaties in één of meerdere groepspraktijken. In bepaalde gevallen (zoals in een groepspraktijk) hebben ook andere medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de psycholoog voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van de betrokken groepspraktijken zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

Uw dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw zorgverlener. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Bron: VVKP: voorbeeldmodel privacyverklaring

bottom of page